1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Foreningen Brobyggernes generelle arbejde

Vores samfund er påvirket af terror, økonomisk krise og manglende sammenhængskraft. Det nærer frygt og fordomme, som igen forstærkes i et ophedet debatklima, hvor egne holdninger ophøjes til absolutte sandheder, og modstandernes synspunkter slås hårdt ned; i Folketinget såvel som på de sociale medier. Resultatet? Fordomme, dæmonisering og stadigt dybere kløfter mellem befolkningsgrupper, hvis samarbejde er en afgørende forudsætning for at løse vores samfunds problemer. Derfor har vi brug for flere brobyggere: Individer og grupper, der vil mødes med andre befolkningsgrupper, udveksle synspunkter med folk af andre politiske overbevisninger og tale imod ethvert optræk til dæmonisering og had. Formålet med Foreningen Brobyggerne er at forebygge had, fremme dialog og styrke sammenhængskraften mellem befolkningsgrupper i Danmark. Vi vil gøre os umage med at fremme en demokratisk samtale, som hverken er dæmoniserende eller hadfyldt, men til gengæld er både kritisk og konstruktiv. Konkret vil foreningen markere sig med både handlinger og holdninger: - Vi vil inspirere, støtte, opfordre og uddanne borgere til at være brobyggere - Vi vil med konkrete arrangementer fremme dialogen mellem befolkningsgrupper - Vi vil hjælpe foreninger med at bygge bro til nye medlemsgrupper - Vi vil hjælpe virksomheder med at bygge bro til nye medarbejdere - Vi vil hjælpe skoler med at sætte brobygning på skemaet - Vi vil blande os i debatten for at sikre en demokratisk samtale med plads til forskelligheder og uenigheder Visionen er et samfund med plads til forskelligheder og uenigheder, hvor alle føler sig velkomne i en demokratisk samtale, som er både kritisk og konstruktiv. Vil du også bygge bro? Foreningen Brobyggerne er ikke partipolitisk.Foreningens bestyrelsesmedlemmer:Forkvinde: Özlem CekicNæstforkvinde: Julie BossowEmek GürkanVivi LarsenSimon Lund-JensenDevrim ÜlgüMaja FeldmanSigne Olsen

Choose Project Read More...

The Association of Bridge Builders’ general work

Do you also want to help build bridges between peoples? Do you also think that there is a need for more activities that promote dialogue and fight hatred? And do you have ten extra bucks (or more) you don’t know how to spend? Then help us get started. In the Association of Bridge Builders we have assembled a group of volunteer bridge builders who really want to make a series of events throughout the country. However, in order to make their efforts matter the most, we need to make sure that we can fund the events. In addition, we would like to grow and that is unfortunately not free. Therefore, we really appreciate any donation - large or small. About the Association of Bridge Builders We are a voluntary association, which basically believes that we as people have more in common than that which divides us. Therefore, we are working to bridge the growing divides that threatens the social cohesion of Danish society. Our society is affected by terror, economic crisis and lack of social cohesion. This feeds fear and prejudice, which in turn is amplified in a heated debate climate, where one’s own opinion is elevated to a piedestal of absolute truth, while the opponents' views are knocked down hard; a tendency that is dominant in the Danish parliament as well as on social media. The result? Prejudice, demonization and increasingly deeper divides between populations whose cooperation is a crucial prerequisite for solving our societal problems. Therefore, we need more bridge builders: Individuals and groups who will meet with other peoples, exchange views with people of other political beliefs, and speak against any emerging demonization and hatred. The purpose of the Association of Bridge Builders is to prevent hatred, promote dialogue and strengthen the cohesion between population groups in Denmark. We strive to promote a democratic conversation that is neither demonic nor hateful, but both critical and constructive. Specifically, our association will make our mark through actions as well as attitudes: We want to inspire, support, encourage and educate citizens to be bridge builders We want to help schools put bridge building on the curriculumWe want to intervene in the debate to ensure a democratic dialogue with room for differences and disagreements The vision is a society with room for differences and disagreements, where everyone feels welcome in a democratic conversation that is both critical and constructive. Do you want to build bridges, too?The Association of Bridge Builders is not affiliated with any political parties.Members of the board Özlem Cekic, chairwoman Julie Bossow, Vice-chairwoman Simon Lund-Jensen Emek Volkan Gürkan Devrim Ülgü Maia Feldman Signe Olsen

Choose Project Read More...