1

Velg hvilket prosjekt du vil støtte

2

Velg type innsamling

3

Gjør din innsamling personlig

4

Publiser din innsamling

Scleroseforeningens støtte til forskning

Sclerose angriber krop og hjerne. Smerter, lammelser og kognitive problemer som hukommelses- og koncentrationsbesvær er de almindeligste følgevirkninger. Sygdomsforløbet er fuldstændig uforudsigeligt: Du ved aldrig hvilket område af hjernen det næste angreb vil ramme. Eller hvilke konsekvenser det vil få. Forskning i sclerose er stadig den eneste reelle mulighed for at komme sygdommen til livs. Forskning i sclerose kræver tid og penge. Scleroseforeningen bidrager hvert år med betydelig støtte til forskningsprojekter. Forskerne arbejder sig stadig tættere og tættere på det afgørende livtag med sclerose, og der tages indimellem syvmileskridt. Men kun takket være bl.a. din værdifulde opbakning kan Scleroseforeningen hvert år yde den maksimale støtte til denne betydningsfulde indsats. Vi krydser selvfølgelig fingre for, at de mange resultater vil gøre os bedre til at behandle og forstå sygdommen. Eller vil føre til flere nye gennembrud. Snart! Og din støtte er med til at bane vejen - allerede i dag. Tak for det!

Velg prosjekt Les mer...

Copenhagen Prides generelle arbejde

Når du vælger at donere et beløb til Copenhagen Pride, så går dette ubeskåret til vores arbejde med at synliggøre LGBT-miljøet* i Danmark. At arrangere Danmarks største årligt tilbagevendende mangfoldighedsfest er ikke kun et stort arbejde der kræver mange frivillige arbejdstimer.Copenhagen Pride som arrangement koster også rigtig mange penge, og vi er dybt afhængige af støtte og opbakning for at kunne fortsætte den positive udvikling, som vi har været igennem i de seneste 5 år. Derfor betyder alle donationer - uanset størrelse - rigtig meget for os.* LGBT står for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner

Velg prosjekt Les mer...

SMS Bangladesh's generelle arbejde

SMS Bangladesh?

Yes, what does SMS really stand for? In fact, it's not entirely obvious either. The organization in Bangladesh is called "Social Motivation Service" and the school project itself is called "Saint Mathews Schools" - so SMS Bangladesh is just the easiest!

Education is the backbone of development work,

SMS Bangladesh in Denmark is a support group that raises money for a school project in northeastern Bangladesh. We believe that good education is the foundation of a society's development. The schools in Bangladesh want to help strengthen the local community through teaching and parenting.

It is a great desire for teachers and school leadership to give northwestern Bangladesh a boost out of poverty by betting that children in this part of the country also become well educated and able to interfere in the social debate, thereby withdrawing the entire area from poverty.

In the long run, SMS Bangladesh, in cooperation with the parents, wants to promote:
1.Dialogue and cross-cultural understanding between the religious communities
2. Economic development - ie. promoting the financial independence of families
3.Eligibility - specifically to promote children's and women's rights
4.Health - especially for young people, reducing infant and maternal mortality
5. Environmentally sustainable and sustainable development
6.Global partnerships - cross-border collaboration and differences

The schools are based on a Bangladeshi cultural heritage and basic Christian values such as equality and respect for fellow human beings. Schools want to influence the local community and therefore enroll students from all walks of life. It gives the opportunity to involve the parents in the school board and thereby promote an understanding of democracy and equality. The schools absorb students from all religious faiths: Islam, Hinduism and Christianity, and thus promote friendship and dialogue among students and parents.

In Bangladesh, English is the most important language at university. Therefore, teaching is conducted as far as possible in English - with the exception of mother tongue education - in order to give the provincial children the opportunity to become familiar with the language and thus have the opportunity to take a higher education.Dansk:SMS Bangladesh?Ja, hvad står SMS egentlig for? Det er faktisk heller ikke helt indlysende. Selve organisationen i Bangladesh hedder "Social Motivation Service" og selve skoleprojektet herunder hedder så "Saint Mathews Schools"- så SMS Bangladesh er bare det nemmeste!Uddannelse er nemlig rygraden i udviklingsarbejde,SMS Bangladesh i Danmark er en støttegruppe, som samler penge ind til et skoleprojekt i det nordøstlige Bangladesh. Vi tror på at god uddannelse er fundamentet for et samfunds udvikling. Skolerne i Bangladesh ønsker at være med til at styrke lokalsamfundet gennem undervisning og forældresamarbejde.Det er et stort ønske for lærere og ledelse på skolerne at give det nordvestlige Bangladesh et løft ud af fattigdommen ved at satse på at børn også i denne del af landet bliver veluddannede og kan blande sig i samfundsdebatten og derved trække hele området med sig ud af fattigdom.På den lange bane ønsker SMS Bangladesh i samarbejde med forældrene at fremme: 1.Dialog og tværkulturel forståelse imellem de religiøse samfund 2.Økonomisk udvikling - dvs. fremme familiernes økonomisk uafhængighed3.Ligeberettigelse - særligt for at fremme børns og kvinders rettigheder 4.Sundhed - især for unge, så spædbørns- og moderdødelighed reduceres 5.Miljørigtig og bæredygtig udvikling 6.Globale partnerskaber - samarbejde på tværs af grænser og forskelleSkolerne bygger på en bangladeshiske kulturarv og grundlæggende kristne værdier såsom ligeværd og respekt for medmennesker. Skolerne ønsker at påvirke lokalsamfundet og optager derfor elever fra alle samfundslag. Det giver nemlig mulighed for at involvere forældrene i skolebestyrelse og derigennem fremme forståelse for demokrati og ligeværd. Skolerne optager elever fra alle religiøse retninger: islam, hinduisme og kristendom, og er på den måde med til at fremme venskab og dialog blandt elever og forældre. I Bangladesh er engelsk det vigtigste sprog på universitet. Derfor foregår undervisningen så vidt muligt på engelsk - med undtagelse af modersmålsundervisning - for netop at give provinsbørnene mulighed for at blive fortrolig med sproget og dermed få mulighed for at tage en videregående uddannelse.

Velg prosjekt Les mer...

Psykiatrifondens generelle arbejde

Hver 3. af os får på et tidspunkt en psykisk sygdom! Nu og her er der omkring 700.000 børn og voksne, som har en psykisk sygdom - angst og depression er blandt de mest udbredte sygdomme. Det betyder, at psykisk sygdom er mere udbredt end kræft og hjertekarsygdomme tilsammen. WHO beskriver psykisk sygdom som det største sundhedsproblem i Europa. Psykisk sygdom har store menneskelige omkostninger – både for den enkelte og for de pårørende. Men der er stadig lang vej til, at psykisk sygdom bliver prioriteret på lige fod med fysiske sygdomme. Det vil Psykiatrifonden lave om på.Vi arbejder for at skabe et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, og flere kommer sig - eller lever et godt liv deres sygdom. Hver eneste dag støtter og rådgiver vi mennesker med psykisk sårbarhed. Samtidig arbejder vi for at ændre holdninger til psykisk sygdom i Danmark. Og vi påvirker politikere og beslutningstagere for at skabe bedre vilkår for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom. Start din egen indsamling og hjælp os med at sikre bedre vilkår for mennesker med psykisk sårbarhed.Læs mere om vores arbejde på www.psykiatrifonden.dk

Velg prosjekt Les mer...

Julemærkefondens generelle arbejde

Julemærkehjemmene hjælper børn der har det svært. Hvert år får 750 børn i alderen 7 -14 år hjælp til en frisk start på et af de fire Julemærkehjem. Det er børn, der har mobning, ensomhed, lavt selvværd og for manges vedkommende overvægt med i bagagen, når de kommer til os. Kort sagt er der tale om børn, der har hårdt brug for hjælp til at vende en negativ udvikling til en positiv vej, der kan gøre dem til glade og sunde børn – og på sigt til velfungerende voksne. Lige nu venter flere hundrede børn på et ophold og ventetiden er på 10 måneder – det er meget lang tid for et barn, der har ondt i livet. På BetterNow kan du oprette en indsamling til fordel for Julemærkefondens hjælpearbejde, du kan fx kæde din indsamling sammen med årets julegaver, eller lave en indsamling når du deltager i en sportsevent. Julemærkehjemmene drives stort set udelukkende for indsamlede midler, og tidligere kunne indtægterne fra salget af årets Julemærke finansiere driften – nu dækker det kun ca. en tredjedel. Det betyder at bidrag fra privatpersoner og virksomheder er helt afgørende for Julemærkehjemmenes fortsatte hjælpearbejde. Du kan hjælpe børn der har det svært. Opret en indsamling for Julemærkefonden og vær med til at gøre en forskel for udsatte børn i Danmark. P.S. Et barns ophold på et Julemærkehjem koster 61.000 kr. og er gratis for familien og kommunen

Velg prosjekt Les mer...

Kirkens Korshær Aalborg

Kirkens Korshær i Aalborg rummer mange tilbus til socialt udsatte og andre mennesker med behov for hjælp. Vi har to varmestuer, en natvarmestue, et gårdprojekt i Klarup, skurbyen, herberget, familiearbejdet og en korshærspræst Lena Bentsen som tilbyder sjælesorg, samtaler og rådgivning.

Velg prosjekt Les mer...

#StopKrigModKvinder

Mød Jannat Ara Jannat Ara bor i en flygtningelejr i Bangladesh sammen med sin datter på 10 måneder, Noor Safa. De er flygtninge fra Myanmar, og de har kun hinanden. De er flygtet fra deres hjem i Myanmar, hvor militæret siden august 2017 har angrebet den muslimske del af befolkningen. Angrebet skete meget pludseligt, og Jannat greb Noor Safa og løb for livet sammen med sin mand. Flugten var kaotisk, og Jannet mistede sin mand af syne. Det var sidste gang, hun så ham. I dag ved hun ikke, hvor han er – eller om han overhovedet er i live. Det lykkedes Jannat at få sig selv og sin datter i sikkerhed i Bangladesh, og i dag bor de i en flygtningelejr, hvor hun mødte CARE. CARE hjælper kvinder som Jannat I CARE Danmark tror vi på, at kvinder og mænd er lige. Det handler om, at kvinder skal have samme muligheder i livet som mænd. Globalt ser vi, at kvinder er ekstremt udsatte, når der opstår krige og katastrofer. For eksempel oplever mere end to ud af tre kvinder kønsbaseret vold eller voldtægt i forbindelse med konflikter og katastrofer! Vi ser, at pigerne ofte er de første, der bliver taget ud af skolen, når familien mangler penge. Og at kvinderne er de første, der må undvære mad i landsbyen, når sulten trænger sig på. Selv i hverdagen har både kvinder og piger ofte mindre frihed og færre muligheder end mænd og drenge. Kvinder står for eksempel for mere end halvdelen af det fysiske arbejde i landbruget i Afrika, mens de kun tjener under 20 procent af pengene. Det er ikke fair! Derfor siger vi i CARE Danmark #StopKrigModKvinder Hjælp én kvinde, og du hjælper en hel familie Kvinder er helt centrale for CARE Danmarks langsigtede indsats mod sult og fattigdom. Vi kan se, at når vi hjælper en kvinde, så hjælper vi en hel familie. Det er ikke kun sund fornuft for os at hjælpe kvinder, det er også nøglen til den gode udvikling. Kvinder bruger 90 procent af deres indtjening på deres familier, hvor tallet for mænd er noget lavere, nemlig omkring 40 procent. Derfor arbejder vi i CARE Danmark målrettet med at styrke kvinders rettigheder og muligheder hver eneste dag året rundt. Hjælp kvinderne i verdens udviklingslande - start en indsamling og spred budskabet i dit netværk. Vi har brug for din hjælp, så vi sammen kan #StopKrigModKvinder

Velg prosjekt Les mer...

PlanBørnefondens generelle arbejde

Plan er en af verdens største udviklingsorganisationer baseret på fadderskaber. I 75 år har vi gennem støtte fra bl.a. vores faddere arbejdet for at forbedre fattige børns vilkår.Vi er et verdensomspændende fællesskab af fadderbørn, familier, lokalsamfund, myndigheder, faddere, frivillige og ansatte. Sammen arbejder vi for en fremtid, hvor man respekterer børn, lytter til dem og forsvarer deres rettigheder.Pt. arbejder vi i 50 udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika med fadderbørn, nødhjælp og udviklingsprojekter. Sidste år nåede vores hjælp ud til over 56 millioner fattige børn i 58.000 lokalsamfund.

Velg prosjekt Les mer...

Depressionsforeningens generelle arbejde

Depressionsforeningen skaber netværk, kendskab til og dialog omkring depression og bipolar lidelse. Vores mission er at sikre bedre forhold gennem politisk interessevaretagelse, at skabe netværk for sygdomsramte og deres pårørende, at yde rådgivning og støtte og ikke mindst nedbryde tabu og fordomme gennem oplysning. DepressionsForeningen arbejder for at øge kendskabet til depression og bipolar lidelse gennem dialog og information og yder støtte og rådgivning til de sygdomsramte og deres pårørende. DepressionsForeningen skaber ligeledes netværk gennem selvhjælpsgrupper i hele landet og arrangerer foredrag, kurser og temaarrangementer.

Velg prosjekt Les mer...

DINNødhjælp - Land of Hope

Donations to DINNødhjælp will be used to safeguard the running of our children center Land of Hope in Nigeria, which includes school and education fees, food, nutritional and medical care, hospital treatment of tortured children, clothing, staff salary, operation and maintenance of Land of Hope and advocacy programs.

Velg prosjekt Les mer...

Red Orangutangens generelle arbejde

Red Orangutangen arbejder for at redde og give orangutanger en bedre fremtid i regnskovene på Borneo. Borneo er verdens tredjestørste ø er har noget af den rigeste natur man finder på landjorden. En af de tusindvis af arter man finder på Borneo er den karismatiske orangutang. Orangutang findes kun her og på Sumatra. Men over de sidste 100 år er 80-90% af orangutangerne forsvundet. Regnskoven fældes til fordel for plantager og orangutangunger fanges og holdes illegalt som kæledyr. Hos Red Orangutangen arbejder vi for at bevare orangutangen nu og for fremtiden. Vores rehabiliteringscenter blev grundlagt af danskeren Lone Dröcher-Nielsen (Kendt fra DR dokumentaren Kvinden og Aberne). Herfra reddes og rehabiliteres orangutanger der kommet i klemme i mødet med mennesker. Mange kommer ind som helt små forældreløse unger. I naturen vil en unge følge sin mor i 6-8 år inden den kan klare sig selv. På centeret får ungerne den omsorg og træning de skal bruge til de er klar til at blive sat ud i beskyttet regnskov. Uden regnskov kan vi ikke bevare orangutangerne. Red Orangutangen arbejder derfor med skovbevarelse og naturgenopretning i regnskovsprogrammet SOS Borneo. Ved at bevare regnskoven hjælper vi ikke kun orangutangen men også de tusindvis af andre arter der findes på Borneo.Start din egen indsamling Det er nemt at starte sin egen indsamling, det handler bare om at få en god idé og engagere venner og familie.Ved at samle penge ind til Red Orangutangen, er du med til at hjælpe orangutangerne til en bedre fremtid.

Velg prosjekt Les mer...

Gadens Børn's general work

Kort fortalt arbejder Gadens Børn for en verden, hvor alle børn har lige mulighed for at opleve en sund og tryg barndom, og derfor prioriterer vi uddannelse, adgang til sundhedspleje og tryghed højt. Gadens Børn er en 100% non-profit organisation, hvor alle donationer går ubeskåret til projekterne og børnene i Kolkata; uden administrationsgebyrer i Danmark. Det vil sige, at en krone modtaget i Danmark, er en hel krone afgivet til projekterne og børnene i Indien. Et af de primære initiativer i Indien består i at udføre socialt opsøgende arbejde på Sealdah Station, hvor over 2 millioner mennesker dagligt passerer igennem. På stationen lever et stort antal gadebørn – nogle med deres forældre og andre uden. Der er mange årsager til, at børnene ender på gaden. Nogle børn er smidt ud hjemmefra, andre er selv løbet væk grundet forskellige årsager, som oftest involverer vold, misbrug eller tilfælde af seksuelle overgreb. Det er igennem arbejdet på stationen, at vi skaber kontakten til både familier og børn, som kunne have gavn af at indgå i vores projekter. Et af de projekter, som børnene kan drage nytte af, er blandt andet Gadens Børns skole. Da vi tror på, at uddannelse skaber udvikling, oprettede vi skolen, som et af de første initiativer. Skolen har plads til 50-60 elever ad gangen og tilbyder daglige måltider, undervisning, omsorg og plads til leg. For at sikre disse børns fremtid yderligere, er vi i gang med at bygge et børnehus, som skal fungere som et permanent hjem. På hjemmet vil vi tilbyde børnene adgang til uddannelse, sundhedstjek, måltider, sikkerhed og omsorg. Sidst men ikke mindst arbejder vi i øjeblikket på et nyt projekt til gavn for de ældre børn, der bor på stationen - nemlig et dagscenter, som skal fungere som et trygt værested i dagstimerne væk fra stationen. Her vil børnene blive tilbudt måltider, rent tøj, undervisning samt støtte og hjælp til at finde deres vej og skabe sig en fremtid. Alle disse initiativer udgør tilsammen Gadens Børn og bidrager alle til at opbygge børnenes tro på livet og håbet om en bedre fremtid. Ingen beløb er for små, og alle midler gælder i kampen for at forbedre levevilkårene for disse børn – selv den mindste indsats gør en kæmpe forskel, så hjælp os med at hjælpe andre, og start din egen indsamling for Gadens Børn idag. Læs mere om Gadens Børn og vores projekter på http://gadensboern.org.

Velg prosjekt Les mer...

Kræftens Bekæmpelses generelle arbejde

Kræftens Bekæmpelse kæmper for et liv uden kræft. I dag rammes hver tredje dansker af kræft i løbet af deres levetid, og hvert år får flere end 30.000 konstateret kræft. Kun halvdelen overlever. Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse med forskning i kræft.Formidling af viden om kræft til befolkningen er et andet fokusområde, da en tredjedel af kræfttilfældene kan forebygges med den viden, der findes i dag. Patientstøtte og hjælp til pårørende og efterladte er et tredje indsatsområde.Alle venter på det store gennembrud, som én gang for alle skal gøre det af med kræft. Det vil ikke ske i morgen, men der sker hver dag små fremskridt, som samlet gør en stor forskel. Når du støtter Kræftens Bekæmpelse, hjælper du med i kampen mod kræft. Her på siden kan du oprette en indsamling til støtte for Kræftens Bekæmpelse. Når du opretter en indsamling, har du mulighed for at kæde den sammen med en begivenhed, som giver god mening for dig - det kan f.eks. være i forbindelse med et marathonløb. Du kan vælge at indsamle midler til Kræftens Bekæmpelses generelle arbejde, eller et af organisationens projekter, som fx Lev Livet Mand eller Projekt OmSorg. Kræftens Bekæmpelse, der er en af Danmarks største velgørenhedsorganisationer, har lokalforeninger over hele landet, og laver et omfattende politisk arbejde for at gennemføre en national kræftplan. Organisationen drives primært for donationer fra bla. indsamlinger, og kun 5% af organisationens indtægter kommer fra det offentlige.Opret din egen indsamling på BetterNow allerede i dag og hjælp os med at bekæmpe kræft.

Velg prosjekt Les mer...

Sunway Childrens generelle arbejde

Sunway Children Trust driver et børnehjem i Bodh Gaya i Bihar provinsen, Indien, med 80 børn i alderen 3-20 år. Vi har opereret i og omkring Bodh Gaya i 11 år, hjulpet med bla. lukning af åbne brønde, samt vaccineret ca. 3500 mennesker ude i og omkring de nærliggende landsbyer , skole, mad, tøj m.m. Vi har lige ført 3 Piger gennem folkeskole, kostskole, og nu er de, samt 3 Drenge kommet på Collage, i Ranchi. Vi er 100% privat samt ulønnet, så hver en krone gå til børnene.

Velg prosjekt Les mer...